Κανονισμός του Διαδικτυακού Καταστήματος "Natural Candles"

To Διαδικτυακό Κατάστημα "Natural Candles" προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αν οι διατάξεις μιας συμφωνίας είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από ότι οι διατάξεις του νόμου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα θεωρούνται άκυρες, και στη θέση τους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προορίζονται να αποκλείσουν ή να περιορίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα έχουν οι καταναλωτές σύμφωνα με τις αδιαμφισβήτητες διατάξεις του νόμου, καθώς και τυχόν αμφιβολίες μπορούν να εξηγηθούν υπέρ του καταναλωτή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακούσιας μη συμμόρφωσης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού με τις ανωτέρω διατάξεις, προτεραιότητα δίνεται σε αυτές τις διατάξεις και ο Πωλητής τις εφαρμόζει.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Οι υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος "Natural Candles" παρέχονται από την επιχείρηση με τα ακόλουθα στοιχεία : Εμπορική Επωνυμία : NATURAL KERNEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Έδρα : 3ης Σεπτεμβρίου 144, 11251. Τηλέφωνο : (+30)2107002816 (η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εσωτερικού - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου). E-mail : [email protected] ΑΦΜ : 801106746.
 2. Η χρήση του Hλεκτρονικού Kαταστήματος προϋποθέτει την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, από το τελικό σύστημα της συσκευής και το σύστημα τηλεπληροφοριών που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη.
 3. Ο παρόν Κανονισμός απευθύνεται τόσο σε Πελάτες, οι οποίοι είναι οι καταναλωτές όσο και στους Πελάτες που δεν είναι καταναλωτές αλλά χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή συνάπτουν κάποια Σύμβαση.
 4. Η Αποδοχή του Κανονισμού είναι εθελοντική όμως είναι υποχρεωτική από τον Πελάτη για την δημιουργία λογαριασμού και/ ή για την υποβολή Παραγγελιών.
 5. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ή στην περίπτωση μιας Παραγγελίας με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προτεινόμενης Σύμβασης Πώλησης που αναφέρεται στο τμήμα ΙΙΙ. παράγραφος 6 σημείο α του Κανονισμού Διαδικασίας, συνιστούν πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 71 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), που απευθύνεται από τον Πωλητή προς τους Πελάτες, και όχι μια προσφορά με την έννοια του Αστικού Κώδικα.
 6. Κάθε φορά που στο υπόλοιπο του Κανονισμού χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες φράσεις με κεφαλαία, θα πρέπει να γίνονται κατανοητές, με την έννοια που δίνεται παρακάτω, εκτός και αν το πλαίσιο χρησιμοποίησης τους υπαγορεύει σαφώς διαφορετικά:

6.1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ – το λογισμικό (εφαρμογή για κινητά) που παρέχεται στον Πελάτη από τον Πωλητή και προορίζεται για εγκατάσταση σε κινητή συσκευή που ανήκει στον Πελάτη και η οποία επιτρέπει, ειδικότερα, τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χωρίς την ανάγκη εκκίνησης ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

6.2. ΤΟ ΓΕΠ – Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητή που παρέχει στους Πελάτες τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, το κατάστημα, τον Κανονισμό και τις τρέχουσες Προσφορές, τις Εργάσιμες ημέρες, τις ώρες που εμφανίζονται στο πεδίο «επικοινωνία» του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στον τηλεφωνικό αριθμό και το, e-mail, μέσω συνομιλίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη φόρμα επικοινωνίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα στην καρτέλα "Επικοινωνία". Όσον αφορά το κόστος των κλήσεων προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – η κλήση χρεώνεται ως τυπική κλήση εσωτερικού - σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κάθε παρόχου).

6.3. Η ΤΙΜΗ - καθορίζεται σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, το ακαθάριστο ποσό (λαμβάνοντας υπόψη το ΦΠΑ) το οποίο οφείλεται στον Πωλητή ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης της κυριότητας ενός προϊόντος στον Πελάτη, σύμφωνα με τη σύμβαση Πώλησης. Στην Τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, εκτός εάν οι όροι της Προσφοράς που χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα ορίζουν διαφορετικά.

6.4. Η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ - μία ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των αργιών, που ισχύουν εντός της επικράτειας του Ελληνικού κράτους.

6.5. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ (Πρόσβασης)- μια σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων, αναγκαίων να λάβει χώρα η διαδικασία έγκρισης της απόκτησης πρόσβασης στο λογαριασμό που καθορίζεται από τον Πελάτη κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τους Κωδικούς πρόσβασης σε αυστηρή εμπιστευτικότητα (να μην τους παρέχει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος). Ο Κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει μέσα από τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα της λεγόμενης πολλαπλής δυνατότητας αλλαγής του Κωδικού πρόσβασης.

6.6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ - (1) φυσικό πρόσωπο ή (2) ένα νομικό πρόσωπο ή (3) μια οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, που ο νόμος αναγνωρίζει τη δικαιοπρακτική της ικανότητα και η οποία έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει νομικά αποτελεσματική συγκατάθεση του δικαστικού του συμπαραστάτη του ώστε να συνάψει τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών / Σύμβαση Πώλησης και να την αποδεικνύει σε κάθε αίτημα του Πωλητή, ενώ, κατά γενικό κανόνα, οι Συμφωνίες Αγοράς που συνάπτονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι της φύσης των συμβάσεων που συνάπτονται συνήθως σε μικρές τρέχουσες υποθέσεις της καθημερινής ζωής.

6.7. Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Ο Αστικός Κωδικας Νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (ΦΕΚ 2014 εδάφιο 121 όπως τροποποιήθηκε).

6.8. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - φυσικό πρόσωπο που συνάπτει με τον επιχειρηματία νομική δράση που δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχείρησή του ή την επαγγελματική του δραστηριότητα.

6.9. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, που επισημαίνεται με ένα μεμονωμένο όνομα (login) και τον Κωδικό Πρόσβασης που δίνεται από τον Πελάτη στη βάση δεδομένων του συστήματος του Πωλητή, επιτρέποντας τη χρήση από τον Πελάτη επιπλέον χαρακτηριστικών / υπηρεσιών. Ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στον Λογαριασμό χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης. Ο Πελάτης συνδέεται στο Λογαριασμό του μετά την εγγραφή του στο κατάστημα. Ο Λογαριασμός επιτρέπει την εγγραφή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία της διεύθυνσης του Πελάτη για αποστολές των Προϊόντων, παρακολούθηση της κατάστασης των Παραγγελιών, πρόσβαση στο ιστορικό των Παραγγελιών και κάθε άλλης υπηρεσία που παρέχεται από τον Πάροχο.

6.10. ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ - υπηρεσία διαθέσιμη σε κάθε Πελάτη, ο οποίος χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, το οποίο καθιστά εύκολο για τον Πελάτη να δηλώσει Παραγγελία ενός ή περισσοτέρων Προϊόντων, να εισάγει Κωδικούς έκπτωσης που μειώνουν τις Τιμές σύμφωνα με τους όρους των ξεχωριστών συμφωνιών / κανονισμών, εμφανίζει μια περίληψη των Τιμών των επιμέρους προϊόντων και όλων των Προϊόντων μαζί (συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι απαραίτητο των εξόδων αποστολής), εμφανίζει επίσης την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων. Το Καλάθι συλλέγει τις προσφορές που υποβάλλονται από τον Πελάτη για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, δηλαδή με μία Παραγγελία μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές για τη σύναψη Σύμβασης Πώλησης.

6.11. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δίνεται στο κατάστημα, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού.

6.12. TO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, η οποία επιτρέπει σε όλους τους Πελάτες που τη χρησιμοποιούν να λαμβάνουν από τον Πωλητή περιοδικές πληροφορίες με λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων των νέων Προϊόντων και τις Προσφορές, στην καθορισμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου, με τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη. Οι όροι παροχής της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου από τον Πωλητή απαριθμούνται σε ξεχωριστό Κανονισμό που είναι διαθέσιμοι στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.

6.13. TO ΠΡΟΪΟΝ - διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, κινητό αντικείμενο της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, με την καταβολή του τιμήματος (Τιμής). Όλα τα προϊόντα που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι καινούργια και χειροποίητα.

6.14. OI ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ειδικοί όροι πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, που διέπονται από τις αρχές που εκφράζονται στο Hλεκτρονικό Kατάστημα, που προτείνονται από τον Πωλητή οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ σε μια δεδομένη στιγμή και μέσω των οποίων ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους όρους που καθορίζονται σε αυτές όπως η μείωση των Τιμών ή των εξόδων αποστολής.

6.15. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - το έγγραφο αυτό προσδιορίζει τους κανόνες σύναψης των Συμβάσεων Πώλησης και τους κανόνες για την παροχή και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πωλητή μέσω του Καταστήματος για τους Πελάτες. Ο Κανονισμός ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Πελάτη και του Πωλητή.

6.16. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - πλατφόρμα που επιτρέπει την δήλωση των Παραγγελιών ή κρατήσεων από τον Πελάτη και των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Πωλητή, την οποία διαχειρίζεται ο Πωλητής, η οποία είναι ένα συγκρότημα διασυνδεδεμένων δικτυακών τόπων, που διατίθεται στη διεύθυνση του διαδικτύου: www.naturalcandles.eu και μέσω της Εφαρμογής.

6.17. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ - η "NaturalCandles".

6.18. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – στοιχεία κείμενου, γραφικά στοιχεία ή μορφή πολυμέσων (π.χ πληροφορίες για το Προϊόν, φωτογραφίες των Προϊόντων, διαφημιστικά βίντεο, περιγραφές, σχόλια) συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών, σύμφωνα με τον νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και τις εικόνες φυσικών προσώπων, που δημοσιεύονται και διανέμονται στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον αρμόδιο Πωλητή, τους εργολάβους του Πωλητή, τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

6.19. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - Σύμβαση Πώλησης κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, σχετικά με την πώληση από τον Πωλητή προς τον Πελάτη προϊόντων με την καταβολή του τιμήματος (Τιμής), συν αν χρειαστεί την καταβολή επιπλέον εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, τους όρους της οποίας καθορίζει ειδικότερα ο παρόν Κανονισμός. Η Σύμβαση Πώλησης συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή με τη χρήση εξ αποστάσεως επικοινωνίας, αφού η Παραγγελία θα γίνει δεκτή από τον Πωλητή με βάση τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Η Σύμβαση Πώλησης ορίζει ένα συγκεκριμένο προϊόν, τα κύρια χαρακτηριστικά, την τιμή, τα έξοδα αποστολής του και άλλες σχετικές συνθήκες. Κάθε προϊόν είναι το αντικείμενο ξεχωριστής Σύμβασης Πώλησης. Ο Πωλητής μπορεί να συνάπτει Σύμβαση Πώλησης με Πελάτη ο οποίος δεν είναι Καταναλωτής, ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, η οποία, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μέρους της Σύμβασης Πώλησης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με e-mail. Δεν συνιστά σύναψη σύμβασης Πώλησης.

6.20. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – Η υπηρεσία κοινωνίας της πληροφορίας, που παρέχεται μέσω της πρόσβασης και της χρήσης της διεύθυνσης του διαδικτύου της ιστοσελίδας της "Natural Candles" παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την έννοια του νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ΦΕΚ του 2002, αριθμός 144, σημείο 1204. όπως τροποποιήθηκε), από τον Πωλητή προς τον Πελάτη σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών. Σε σχέση με το βαθμό στον οποίο οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τις οντότητες που συνεργάζονται με τον Πωλητή, οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους κανόνες για τη χρήση αυτών των Υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στους κανονισμούς που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών από αυτές τις οντότητες.

6.21. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΗ – νομοθετική διάταξη της 30ης Μαΐου 2014 που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΦΕΚ 2014, θέση 827 όπως τροποποιήθηκε).

6.22. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνεργασία με το σύστημα των ΤΠΕ που χρησιμοποιείται από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ή της Σύμβασης Πώλησης, δηλαδή: (1) ο υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Internet (σε περίπτωση Εφαρμογής – κινητή συσκευή) (2) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (3) πρόγραμμα περιήγησης στο Internet: Mozilla Firefox έκδοση 17.0 ή νεότερη έκδοση, ή Internet Explorer, έκδοση 10.0 και νεότερη έκδοση, Opera έκδοση 12.0 και άνω, Google Chrome, έκδοση 23.0. και νεότερη έκδοση, Safari έκδοση 5.0 και νεότερη έκδοση (4) συνιστώμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768 (5) προσθήκη στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet της δυνατότητας εγγραφής αρχείων Cookies και της υπηρεσίας JavaScript, στην περίπτωση της σύναψης Σύμβασης Πώλησης μέσω τηλεφώνου: (6) τη χρήση του τηλεφώνου, σε περίπτωση Εφαρμογής: (7) λειτουργικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας: έκδοση Android 4.0.3 ή νεότερη έκδοση ή έκδοση iOS 9.0.4 ή νεότερη έκδοση, (8) κινητή συσκευή με υπηρεσία λήψης φωτογραφιών και γεωγραφική τοποθέτηση (GPS). Για να συνάψει την Σύμβαση Πώλησης ο Πελάτης θα πρέπει να διαθέτει μια έγκυρη / ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις, πληκτρολόγιο ή άλλη συσκευή κατάδειξης, που να επιτρέπει τη σωστή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών φορμών.

6.23. Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - μια δήλωση που εκφράζει τη βούληση του Πελάτη να συνάψει μια Σύμβαση Πώλησης από απόσταση, την οποία κατατεθεί με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας, για τον καθορισμό των Προϊόντων, για τα οποία ο Πελάτης δηλώνει προσφορά σύναψης Σύμβασης Πώλησης και τα στοιχεία του Πελάτη που απαιτούνται για τη πιθανή σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης. Η Παραγγελία για κάθε Προϊόν θα αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη προσφορά από τον Πελάτη για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης (τεχνική βοήθεια). Σε μια Παραγγελία μπορεί να αποδοθεί ένας αριθμός και όλες οι προσφορές θα εκτελούνται παράλληλα. Η αποδοχή της Παραγγελίας σημαίνει τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης (βλέπε παραπάνω).

 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 1.  Ο Πωλητής μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος παρέχει τις ακόλουθες δωρεάν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Πελάτες:

α. τον Λογαριασμό.

β. την δυνατότητα στους Πελάτες να υποβάλουν τις Παραγγελίες και Συμβάσεις Πωλήσεων σύμφωνα με τους όρους αυτού του Κανονισμού.

γ. την παρουσία στους Πελάτες διαφημίσεων με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα τους.

δ. την δυνατότητα στους Πελάτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Καλαθιού.

ε. την δυνατότητα της προβολής του περιεχομένου που είναι τοποθετημένο στα πλαίσια του Καταστήματος.

στ. το Ενημερωτικό Δελτίο.

ζ. στην περίπτωση Πελατών Εφαρμογών (οι ακόλουθοι όροι μπορεί να ισχύουν για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που είναι ενημερωμένες ή εφαρμόζονται στο μέλλον - η δυνατότητα χρήσης ορισμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών οφείλεται στην τρέχουσα λειτουργικότητα της Εφαρμογής):

- παρουσίαση Προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με βάση τις προσθήκες φωτογραφιών επιλεγμένων προϊόντων.

- παρουσίαση των τρεχουσών ειδοποιήσεων απευθείας στην οθόνη κινητής συσκευής (ειδοποίηση “push”).

- δημιουργία λιστών αγαπημένων Προϊόντων.

 1. Επιπρόσθετα ο Πωλητής, για τους Πελάτες που έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό, παρέχει δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. τη διατήρηση του ιστορικού της συνεδρίας του Πελάτη αφού αποσυνδεθεί από το Λογαριασμό του (μέσω προγράμματος περιήγησης ή Εφαρμογής).

β. την αποθήκευση και τη διάθεση στον Πελάτη μέσω του Λογαριασμού του, του ιστορικού των Παραγγελιών ή κρατήσεων.

 1. Η χρήση του Λογαριασμού είναι δυνατή μετά από τη διενέργεια στο σύνολο τους των επόμενων βημάτων από τον Πελάτη:

α. συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής και αποδοχή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

β. επιλογή με κλικ του πεδίου «Εγγραφή».

 1. Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται με την παραλαβή από τον Πελάτη της επιβεβαίωσης της σύναψης της Συμφωνίας Υπηρεσίας που αποστέλλεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέσχε ο Πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής. Ο Λογαριασμός παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Πελάτης δικαιούται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσει την αιτία, να καταργήσει τον Λογαριασμό (ακύρωση του Λογαριασμού) στέλνοντας ένα κατάλληλο αίτημα στον Πωλητή, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected] . Η ρύθμιση του λογαριασμού δεν απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 2. Η Χρήση του Καλαθιού αρχίζει με την ίδια στιγμή που ο Πελάτης προσθέσει το πρώτο Προϊόν στο Καλάθι.
 3. Το Καλάθι παρέχεται δωρεάν και είναι εφάπαξ και τερματίζεται κατά την παραλαβή της Παραγγελίας μέσω αυτού ή όταν ο Πελάτης τερματίσει προηγουμένως τη διάθεση της Παραγγελίας μέσω της θέλησής της, ενώ το Καλάθι θυμάται τις πληροφορίες των Προϊόντων που επιλέγει ο Πελάτης και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης, για όχι περισσότερο από 7 ημέρες, ωστόσο δεν διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα αντικειμένων των Προϊόντων που επιλέγονται από τον Πελάτη για να επιτρέψει την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Όταν το Καλάθι χρησιμοποιείται από Πελάτες συνδεδεμένους στο Λογαριασμό μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, τα περιεχόμενα του Καλάθι συγχρονίζονται με τον Λογαριασμό που εκτελείται στη συνέχεια από την εφαρμογή (και το αντίθετο).
 4. Ο Πελάτης υποχρεούται ειδικότερα:

α. Να δίνει στα έντυπα Παραγγελίας και εγγραφής για τη δημιουργία Λογαριασμών αποκλειστικά και μόνο τα πραγματικά, ισχύοντα, και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Πελάτη.

β. Να ενημερώνει αμελλητί τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του δεδομένων, που παρέχονται από τον Πελάτη στον Πωλητή σε σχέση με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ή τη Σύμβαση Πώλησης, ιδίως στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεσή τους. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές στο Λογαριασμό.

γ. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που προσφέρονται από τον Πωλητή χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργικότητα του Πωλητή, του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής.

δ. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που προσφέρονται από τον Πωλητή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και εκείνες που θεσπίζονται στον τομέα των ηθών και τους κανόνες της κοινωνικής συμπεριφοράς.

ε. Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και την λειτουργικότητα που παρέχονται από τον Πωλητή, χωρίς να δημιουργηθούν μείζονα προβλήματα για άλλους Πελάτες και τον Πωλητή.

στ. Να καταβάλλει έγκαιρα τις πληρωμές των Τιμών και άλλων εξόδων στο σύνολο τους που καθορίζονται από τον Πελάτη και τον Πωλητή.

ζ. Να παραλαμβάνει έγκαιρα τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν με τη μέθοδο παράδοσης και πληρωμής με αντικαταβολή.

η. Να μη δίνει και να μην διαθέτει στο Κατάστημα οποιοδήποτε περιεχόμενο απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα περιεχόμενο που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή τα προσωπικά του δικαιώματα.

θ. Να απέχει από ενέργειες όπως:

- Την αποστολή ή τη δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μη ζητηθέντων εμπορικών πληροφοριών ή τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τον νόμο (απαγόρευση της διάθεσης παράνομου περιεχομένου).

- Τις δραστηριότητες ενημέρωσης ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να έλθουν στην κατοχή του πληροφορίες που δεν προορίζονται για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων άλλων Πελατών ή παρεμποδίζουν τις αρχές ή τις τεχνικές πτυχές της λειτουργίας του Καταστήματος, την Εφαρμογή και την εκτέλεση πληρωμών.

- Την τροποποίηση δολίως του περιεχόμενου που παρέχεται από τον Πωλητή, ιδίως των δεδομένων εντός των πλαισίων του Καταστήματος Τιμών και περιγραφών των Προϊόντων.

ι. Να λαμβάνει Εφαρμογές μόνο από τις νόμιμες πηγές που απαριθμούνται από τον Πωλητή στην παράγραφο 11 κατωτέρω.

 1. Παράπονα που σχετίζονται με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή Εφαρμογής μπορεί να γίνουν, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικής μορφής μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
 2. Συνιστάται ο Πελάτης στην περιγραφή του παραπόνου να παρέχει: (1) πληροφορίες και τις περιστάσεις που αφορούν το αντικείμενο του παραπόνου και ιδίως το είδος και η ημερομηνία των παρατυπιών (2) τις αξιώσεις του Πελάτη και (3) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την εξέταση του παραπόνου από τον Πωλητή. Οι αξιώσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο έχουν τη μορφή μόνο συστάσεων και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του παραπόνου χωρίς να υπήρχε η συνιστώμενη περιγραφή των αξιώσεων.
 3. Η απάντηση στο παράπονο από τον Πωλητή θα γίνει αμέσως, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του, εκτός εάν διαφορετική ημερομηνία προκύπτει από νομικές διατάξεις ή ξεχωριστούς κανονισμούς.
 4. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη δωρεάν λήψη της Εφαρμογής στην κινητή συσκευή του Πελάτη από τα ακόλουθα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας:

α. Apple App Store, για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS.

β. Google Play, για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.

 1. Η χρήση εφαρμογών που έχουν ληφθεί από πηγές διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 11 ανωτέρω, θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εφαρμογής και τη σύνδεση με επιβλαβές λογισμικό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της κινητής συσκευής του πελάτη και τα αποθηκευμένα σε αυτόν δεδομένα.
 2. Για να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, ο Πελάτης πρέπει:

α. να διαβάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή και να τις αποδεχτεί.

β. να κατεβάσει την Εφαρμογή από το κατάστημα που αναφέρεται στην παρ. 11 ανωτέρω.

γ. να εγκαταστήσει την Εφαρμογή στην κινητή συσκευή του ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται μετά τη διαδικασία εγκατάστασης ή παρέχονται από τα καταστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 11 παραπάνω.

 1. Η εφαρμογή συνδέεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του Διαδικτύου.
 2. Η λειτουργικότητα της Εφαρμογής παρέχεται από τον Πωλητή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τρόπο που διευκολύνει τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Πελάτη, απαιτείται όμως εξοικείωση με τα Περιεχόμενα, Προϊόντα και Τιμές.
 3. Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που αποθηκεύει και αποκτά πρόσβαση στο αναγνωριστικό πελάτη που επιτρέπει στην εφαρμογή Off-Line να λειτουργεί και να αποθηκεύει την προτίμηση του πελάτη που δεν έχει συνδεθεί (που σχετίζεται με την πρόσβαση στη μνήμη της κινητής συσκευής). Η Εφαρμογή αποθηκεύει το τρέχον αναγνωριστικό πελάτη έως ότου ο πελάτης συνδεθεί στην Εφαρμογή, οι αλλαγές της εφαρμογής στο ηλεκτρονικό κατάστημα που εκτελείται σε άλλη χώρα ή αφαιρεί (απεγκαθιστά) την εφαρμογή από την κινητή συσκευή.
 4. Για τη χρήση της λειτουργικότητας της Εφαρμογής που αναφέρεται στο σημείο ΙΙ, σημείο 1, ανωτέρω, είναι απαραίτητο να συμφωνήσει ρητά ο Πελάτης να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ορισμένες λειτουργίες της κινητής συσκευής του πελάτη, "push" ειδοποιήσεις ή να δώσετε στον πωλητή πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του πελάτη.
 5. Ο Πελάτης δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 17 παραπάνω ή να απεγκαταστήσει (αφαιρέσει) την Εφαρμογή από δική του κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της συσκευής.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της παροχής, λαμβάνοντας υπόψη το θέμα των παροχών και του τρόπου επικοινωνίας με τον Πελάτη προσδιορίζονται στη σελίδα κάθε Προϊόντος.
 2. Ο Πωλητής επιτρέπει την υποβολή Παραγγελιών για τα Προϊόντα με τον ακόλουθο τρόπο:

α. στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

β. μέσω επαφής με το κατάστημα:

- τηλεφωνικά

- μέσω e-mail

- με την χρήση λογισμικού απ’ ευθείας επικοινωνίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 1. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των υπηρεσιών, ο Πωλητής μπορεί να εισάγει επιπλέον τρόπους για να υποβάλλονται οι Παραγγελίες με τη χρήση της επικοινωνίας από απόσταση, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
 2. Η Σύναψη της Σύμβασης Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή λαμβάνει χώρα μετά από την Παραγγελία του Πελάτη.
 3. Ο Πωλητής επιτρέπει στον Πελάτη να υποβάλει Παραγγελίες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ως εξής, κατά σειρά:

α. Ο Πελάτης προσθέτει το επιλεγμένο Προϊόν στο Καλάθι και στη συνέχεια πηγαίνει στη φόρμα Παραγγελίας.

β. Ο Πελάτης που διαθέτει Λογαριασμό επιβεβαιώνει στη φόρμα Παραγγελίας ότι τα αναγκαία στοιχεία για τη σύναψη και την εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης είναι έγκυρα. Ένας χρήστης που δεν έχει Λογαριασμό χρειάζεται να συμπληρώσει μόνος/η του/της τη φόρμα Παραγγελίας αναφορικά με τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης. Σε κάθε περίπτωση η παροχή παρωχημένων ή ανακριβών δεδομένων Πελάτη μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Στη φόρμα την Παραγγελίας απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία Πελάτη: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου / διαμέρισμα, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και οι πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Πώλησης: το/τα Προϊόν/όντα, τον αριθμό προϊόντος/όντων, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης του Προϊόντος/όντων, τη μέθοδο πληρωμής. Στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές πρέπει επίσης να παρέχουν την επωνυμία της εταιρείας και τον αριθμό του ΦΠΑ.

γ. Ο Πελάτης επιλέγει έναν από τους παρεχόμενους από τον Πωλητή τρόπους παράδοσης.

δ. Ο Πελάτης επιλέγει τη μέθοδο πληρωμής της Τιμής και οποιουδήποτε άλλου κόστους που καθορίζεται στη φόρμα Παραγγελίας αθροίζοντας το κόστος της Σύμβασης Πώλησης.

ε. Ο Πελάτης στέλνει στον Πωλητή την Παραγγελία (δηλώνει Παραγγελία) με τη βοήθεια της διατιθέμενης λειτουργίας για το σκοπό αυτό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (Κουμπιά Παραγγέλνω και πληρώνω). Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν διαθέτει Λογαριασμό και δεν αποδέχεται την προγενέστερη ρύθμιση απαιτείται αποδοχή του Κανονισμού από αυτόν.

στ. Ο Πελάτης στέλνει την Παραγγελία (δηλώνει Παραγγελία) με τη βοήθεια της διατιθέμενης λειτουργίας για το σκοπό αυτό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος («Παραγγέλνω και Πληρώνω»).

ζ. Κατά την υποβολή της Παραγγελίας, έως ότου πατήσει το («Παραγγέλνω και Πληρώνω»), o Πελάτης έχει τη δυνατότητα να διορθώσει μόνος του τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο πάνελ «Καλάθι» προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία από το Καλάθι.

η. ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, ο Πελάτης μπορεί να μεταφερθεί στις ιστοσελίδες του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών πληρωμής, για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

 1. Σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης Πώλησης με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας από απόσταση:

α. Ο Πωλητής στέλνει μήνυμα στον Πελάτη με ηλεκτρονικό περιεχόμενο επιβεβαίωσης της προτεινόμενης Σύμβασης Πώλησης συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής συναλλαγής.

β. Ο Πωλητής αποστέλλει στον Πελάτη ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προτεινόμενης Σύμβασης Πωλήσεων.

γ. Ο Πελάτης αποστέλλει στον Πωλητή Εντολή μέσω του μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία έλαβε την επιβεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο 6 γράμμα α παραπάνω.

δ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει Λογαριασμό και δεν έχει αποδεχθεί προηγούμενους κανονισμούς, ο Πελάτης οφείλει να αποδεχθεί τους Κανονισμούς.

 1. Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 πιο πάνω, περιπτώσεις σύναψης της Συμφωνίας Πώλησης με τη χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μεταξύ άλλων τηλεφωνικά, με πρωτοβουλία του Καταναλωτή, ισχύουν ανάλογα τα σχετικά τμήματα, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων και των μέσων της επικοινωνίας που χρησιμοποιείται.
 2. Ο Πωλητής σε απάντηση της Παραγγελίας αποστέλλει αμέσως στον Πελάτη αυτόματο μήνυμα στην διεύθυνση e-mail που δόθηκε για τον σκοπό αυτό από τον Πελάτη, που επιβεβαιώνει την παραλαβή της Παραγγελίας και πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της.
 3. Μετά την επεξεργασία της Παραγγελίας, χωρίς δικαιολογημένη καθυστέρηση, o Πωλητής θα στείλει στην καθορισμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail τις πληροφορίες με:

α. επιβεβαίωση της αποδοχής μιας ή περισσοτέρων μεμονωμένων προσφορών για Προϊόντα που υποβάλλονται στην Παραγγελία και επιβεβαίωση της σύναψης της Συμφωνίας Πώλησης (αποδοχή της Παραγγελίας Προϊόντος που αναφέρεται στο μήνυμα), ή

β. πληροφορίες σχετικά με την αδυναμία αποδοχής όλων των προσφορών για Προϊόντα που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Παραγγελίας.

 1. Η Σύμβαση πώλησης συνάπτεται μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή δηλαδή την παραλαβή από τον Πελάτη μηνύματος που αναφέρεται στο σημείο 9 γράμμα α παραπάνω στο εύρος των αναφερόμενων Προϊόντων. Ο Πωλητής στέλνει στον πελάτη την επιβεβαίωση στην δηλωμένη από τον Πελάτη διεύθυνση e-mail.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υποδοχής όλων ή ορισμένων από τις προσφορές που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η ΓΕΠ θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για την:

α. ενημέρωση του Πελάτη για την αδυναμία αποδοχής όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης.

β. επιβεβαίωση από τον Πελάτη της θέλησης να εκτελέσει την Παραγγελία στο μέρος στο οποίο ο Πωλητής συμφώνησε να αποδεχθεί τις προσφορές για τη σύναψη της Σύμβασης. Στη συνέχεια, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την Παραγγελία (σε σχέση με όλες τις προσφορές), η οποία δεν παραβιάζει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη αποδεσμεύει τον Πωλητή από την υποχρέωση εφαρμογής του. Σε περίπτωση ακύρωσης της Παραγγελίας, ισχύει η παράγραφος 12 παρακάτω.

 1. Σε περίπτωση αδυναμίας αποδοχής των προσφορών που υποβάλλονται στην Παραγγελία, η Σύμβαση Πωλήσεων εντός των ορίων που καθορίζονται από τα Προϊόντα ΓΕΠ δεν θα ολοκληρωθεί και ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Πελάτη εντός 14 ημερών τις πληρωμές που πραγματοποίησε, στο εύρος που η Σύμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζεται ανάλογα.
 2. Ανεξάρτητα, ο Πωλητής μπορεί να ενημερώσει τον Πελάτη για την κατάσταση της Παραγγελίας στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση e-mail δηλωμένη από τον Πελάτη ή τηλεφωνικά.
 3. Ο Πωλητής επιδιώκει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα όλων των Προϊόντων και την απόδοση της Συμφωνίας Πωλήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης και σε άλλες καταστάσεις που ορίζονται από το νόμο, εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση άμεσης επιστροφής στον Καταναλωτή.
 4. Η συνολική αξία των Συμβάσεων συμπεριλαμβάνει το τίμημα (Τιμή), τα έξοδα αποστολής και, ενδεχομένως άλλες δαπάνες που επιλέγονται εκ μέρους του Πελάτη προαιρετικών υπηρεσιών επί πληρωμή. Ο Πωλητής μπορεί σε περίοδο που επιλέγει εκείνος να καθορίσει το ελάχιστο όριο των Παραγγελιών για τις οποίες η αποστολή των προϊόντων είναι δωρεάν. Ο Πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό τίμημα , συμπεριλαμβανομένων των φόρων του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο Παραγγελίας, καθώς και τα έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για τις μεταφορές, την παράδοση και των ταχυδρομικών υπηρεσιών) και τα άλλα έξοδα, και αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό των εν λόγω τελών - ο Πελάτης ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής τους, κατά τη διάρκεια υποβολής των Παραγγελιών, και επίσης κατά το χρόνο της δήλωσης εκ μέρους του Πελάτη της βούλησης να δεσμευτεί από τη Σύμβαση Πώλησης.
 5. Οι Προσφορές που ισχύουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν υπόκεινται σε συγχώνευση, εκτός και αν οι όροι της Προσφοράς προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

 1. Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής της Σύμβασης Πώλησης:

α. αντικαταβολή κατά την παράδοση.

β. έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή.

γ. ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 1. Πιθανές ισχύουσες μέθοδοι πληρωμών καθορίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα στην ενότητα «Πληρωμές» και κάθε μία υποσέλιδα του Προϊόντος. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη επιλεγμένη μέθοδο αποστολής από τον Πελάτη.
 2. Η διευθέτηση των συναλλαγών και των ηλεκτρονικών πληρωμών με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη μέσω των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών.
 3. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν λάβει την πληρωμή, εφόσον ο Πελάτης έχει επιλέξει την καταβολή με προπληρωμή δηλαδή: πληρωμή με έμβασμα, ηλεκτρονική πληρωμή ή την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, το ΓΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πελάτη προκειμένου να του υπενθυμίσει για τη πληρωμή ακόμη αποστέλλοντας του μήνυμα e-mail. Η αποτυχία καταβολής της πληρωμής εντός περιόδου 4 ημερών από την Παραγγελία και μετά επιπλέον 3 ημερών, αποτελεί λόγο απόρριψης της Παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ακυρώσει, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος την Παραγγελία, χωρίς ποινή, επικοινωνώντας με το ΓΕΠ, συμπεριφορά που δεν παραβιάζει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 4. Εάν ο Πελάτης επιλέξει την πληρωμή μέσω αντικαταβολής κατά την παράδοση ή πληρωμή με μετρητά κατά την προσωπική παραλαβή, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην πληρωμή με μετρητά μόλις γίνει η παραλαβή. Άρνηση παραλαβής του Προϊόντος, παρά τον ορισμό ενός επιπλέον εύλογου χρονικού διαστήματος, αποτελεί προϋπόθεση για τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ακυρώσει εντός καθορισμένου χρόνου την Παραγγελία χωρίς συνέπειες, συμπεριφορά που δεν παραβιάζει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Ολόκληρο το κείμενο των όρων χρήσης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ